Hytaý zawody, ekskawator üçin iň gowy gidrawlik galyndylary

Hytaý zawody, ekskawator üçin iň gowy gidrawlik galyndylary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HMB Gidrawlik gyrkymy köp wezipeli özleşdirmegi goldaýar.Demir demir betony döwmek we bölmek, döwülen ulaglary sökmek, gurluşyk gurluşynyň demir şöhlelerini kesmek we ş.m. ýaly ýykyş işlerini ýerine ýetirmek üçin HMB gidrawlik ýykyjy gyrkymyny ulanyp bilersiňiz.

gyrkym-1
gyrkym-2
gyrkym-3
gyrkym-4
Hytaý fabrigi4
Hytaý fabrigi5
21-3m

Ⅰ. Gidrawlik gyrkym Tehniki parametrleri

HMB gidrawliki gyrkym spesifikasiýasy
Model Bölüm HMB200 HMB400 HMB600 HMB800
Boý mm 2050-nji ýyl 2380 2600 2700
Ini mm 1175 1370 1600 1700
Maks.açylyş giňligi mm 500 540 660 801
Maks Power Ton 138 171 330 387
Nebit akymy L / Min 200-250 200-250 240-280 300-320
Basyş Bar 300 300 320 320
Agram Kg 1413 2200 2977 4052
Daşaýjy Ton 15-20 20-30 30-40 40-55

Ekskawatoryňyzyň esasy maglumatlaryny bize aýdyp bermegiňizi haýyş edýäris, size laýyk gidrawlik gyrkymy saýlamaga örän şat.

Ⅱ. HMB gidrawlik gyrkym

Iki silindrli gidrotehniki gyrgyç (polat gidrawlik dişli, beton gidrotehniki)

maşynyň aýlanmagy üçin gidrawlik gyrkym

Bir silindrli gidrawlik gyrkym

Ulagyň gyrkylmagy

Gyrkym

Ⅲ. HMB Gidrawlik gyrkym Esasy aýratynlyklary

Pyçagyň goragly gaty güýçli polat we iki gatly köýnek goragy, onuň könelmegine we hyzmat ediş möhletini üpjün edip biler.

Güýçli gidrawlik silindr eňegiň ýapylyş güýjüni güýçlendirýär.

360 dereje üznüksiz aýlanmak gyrkymlaryň ajaýyp ýerleşmegine mümkinçilik berýär ..

köp funksiýaly özleşdirme

Tizlik klapan: Tizlik klapan aýlaw wagtyny gysgaldýar

Eňek we diş: highokary güýçli polatdan, giň eňekden peýdalanyň

Ⅳ. Goýmalar

gyrkma

1. Önümçilik zawody

2. Energetika we magdançylyk

Gurluşyk işleri

Ⅴ. Üstünlikleri

- Berkidiji polat paneli ýa-da simleri beton blokdan aýyrmak, egilmek we kesmek

- Uly, gaty ýa-da gaty berkidilen bölekler üçin amatly

- Başlangyç we ikinji derejeli ýykyş işleri üçin amatly.

1) Açylyşda gaty berkidilen we aşaky pyçaklar bilen enjamlaşdyrylan gidrawliki kesiji, şol bir wagtyň özünde garyndy polatdan ýasalan nokatlary döwüp we pyçaklary kesip, döwüp we kesip biler.

2) Uly açyk dizaýn, aňsat we amatly işleýär

3) Gidrawlik ýag silindri beton we polat galyndylarynyň dökülmezligi üçin gorag örtügi bilen üpjün edilendir

4) Uly nebit silindri bilen doly mehanizirlenen iş, howpsuzlyk we wagt tygşytlamak, iş netijeliligi gidrawliki döwüjiden iki ýa-da üç esse ýokarydyr

5) Şäheri ýykmak taslamasyna laýyk gelýän daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýän pes ses, yrgyldy ýok.

Ⅵ. Näme üçin bizi saýlaýarys?

näme üçin saýlamaly?
1
2

Ⅶ. Çig mal

zawod (1)
zawod (2)
zawod (3)
zawod (4)
zawod (5)
zawod (6)

Ⅷ. Enjamlar

zawod (7)
zawod (8)
zawod (9)
zawod (10)
zawod (11)
zawod (12)

Ⅸ.Sergi sergisi

jikme-jiklik
Sergi

Exponor çile

3

Şanhaý Bauma

Sergi

Hindistan bauma

Sergi

Dubaý sergisi


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň