Näme üçin gidrawliki ýag gara?

Näme üçin gidrawliki ýag gara1

1 metal Metal hapalar sebäpli ýüze çykýar

A. Nasosyň ýokary tizlikli aýlanmagy netijesinde emele gelýän abraziw galyndylar bolmagy ähtimal.Nasos bilen aýlanýan ähli bölekleri, podşipnikleriň we ses kameralarynyň könelmegi ýaly zatlary göz öňünde tutmaly;

B. Gidrawlik klapan yza we yza ylgaýar we silindriň arka we yza işlemegi netijesinde emele gelen galyndylar, ýöne bu hadysa gysga wagtyň içinde bolmaz;

C. Bu täze enjam.Enjamlar işledilende köp demir dokma öndürer. Nebit çalşanyňyzda gidrawliki ýagy boşatjakdygyňyzy bilemok.

Täze ýag aýlanyş ulgamyny ulananyňyzdan soň, ýag çüýşesini pagta mata bilen süpüriň we täzesini goşuň.Nebit ýok bolsa, täze tankyň hapalanmagyna we garalanmagyna sebäp boljak nebit çüýşesinde demir galyndylary köp bolup biler.

2 Daşarky daşky gurşaw faktorlary

Gidrawlik ulgamyňyzyň ýapykdygyny ýa-da dem alyş deşiginiň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň;Nebit silindriniň tozan halkasy ýaly möhüriň üýtgewsizdigini ýa-da ýokdugyny enjamyň gidrawliki böleginiň açylan böleklerini barlaň.

A. Gidrawlik ýag çalşylanda arassa däl;

B. möhür möhürlenýär;

C. Ekskawatoryň iş gurşawy gaty erbet we süzgüç elementi petiklenýär;

D. Gidrawlik nasosyň howasynda köpürjik bar;

E. Gidrawlik ýag baky howa bilen aragatnaşykda.Howadaky tozanlar we hapalar, uzak wagtlap ulanylandan soň nebit tankyna girer we ýag hapa bolmaly;

F. particag bölejikleriniň ululygy synagy arassaçylyk talaplaryna laýyk gelýän bolsa, tozanyň hapalanmagy bolup biler.Elbetde, gidrawliki ýagyň ýokary temperaturasy sebäpli ýüze çykýar!Bu wagt ýokary hilli gidrawlik ýagyny ulanmaly, ýagyň yzyna gaýdýan süzgüçini, ýylylygyň bölünip çykýan ýag zynjyryny barlamaly, esasy üns gidrawliki ýagyň radiatoryna gönükdirilmeli we adatça düzgünlere laýyklykda saklanmaly.

Näme üçin gidrawliki ýag gara2?

3 、 gidrawlik döwüji ýag

Ekskawatoryň gidrawliki ulgamyndaky gara ýag diňe bir tozan däl, eýsem ýagyň tertipsiz doldurylmagy bilenem ýüze çykypdyr.

Mysal üçin: gyrymsy agaç bilen polatdan ýasalan aralyk 8 mm-den geçende (kiçijik barmagy goýup bolýar), gyrymsylygy çalyşmak maslahat berilýär.Orta hasap bilen her 2 daşky kurtkany içki ýeň bilen çalyşmaly.Nebit turbalary, polat turbalar we ýagy süzgüç elementleri ýaly gidrawlik esbaplar çalşylanda, döwüji boşadylmazdan we çalşylmazdan ozal interfeýsdäki tozan ýa-da galyndylardan arassalanmalydyr.

Näme üçin gidrawliki ýag gara3?

.Ag doldurylanda döwüjini götermeli we pyçagy porşine basmaly.Her gezek adaty ýag ýaragynyň diňe ýarym ýaragyny doldurmaly.

ýagy dolduranyňyzda kesilen gysylmasa, kesilen çukuryň ýokarky çäginde ýag bolar.Kesilen mahaly, ýag ezýän çekiçiň esasy ýag möhürine gönüden-göni geçer.Porşonyň özara hereketi ýagy döwüjiniň silindr bedenine getirýär, soň bolsa döwüjiniň silindr bedenindäki gidrawlik ýag ekskawatoryň gidrawlik ulgamyna garylýar, gidrawlik ýagy ýaramazlaşýar we gara bolýar)

Soragyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

Whatapp: +861325531097


Iş wagty: Iýul-23-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň