HMB gidrawlik döwüjiler atyş we çözgüt meselesi

Bu gollanma, operatoryň meseläniň sebäbini tapmagyna we kynçylyk ýüze çykanda düzedilmegine kömek etmek üçin taýýarlandy.Näsazlyk ýüze çykan bolsa, aşakdaky barlag nokatlary ýaly maglumatlary alyň we ýerli hyzmat paýlaýjysyna ýüz tutuň.

Çözgüt1

CheckPoint

(Sebäp)

Düzediş

1. Garyn urmagy ýeterlik däl.Dwigateli duruzanyňyzdan soň, pedaly gysyň we talonyň doly urýandygyny barlaň.

Pedal baglanyşygyny we kabel bogunyny sazlaň.

2. Şlangyň titremesi gidrawlik döwüji işinde ulalýar.Pressureokary basyşly çyzykly ýag şlangy aşa titreýär.(Akkumulýator gaz basyşy peselýär) Pes basyşly çyzykly ýag şlangy aşa titreýär.(Arka gaz basyşy peselýär)

Azot gazy bilen dolduryň ýa-da barlaň.Gaz bilen dolduryň.Eger akkumulýator ýa-da arka kellesi güýçlendirilen bolsa, birbada gaz syzsa, diafragma ýa-da zarýad beriji klapan zaýalanmagy mümkin.

3. Piston işleýär, ýöne guraly urmaýar.(Gural çeňňegi zaýalanýar ýa-da ele salýar)

Guraly çykaryň we barlaň.Gural tutýan bolsa, ýylmaýjy bilen bejeriň ýa-da guraly we / ýa-da gural nokatlaryny üýtgediň.

4. Gidrawlik ýagy ýeterlik däl.

Gidrawlik ýagy dolduryň.

5. Gidrawlik ýagy ýaramazlaşýar ýa-da hapalanýar.Gidrawlik ýagyň reňki ak ýa-da ýelmeşýär.(ak reňkli ýagda howa köpürjikleri ýa-da suw bar.)

Esasy maşynyň gidrawlik ulgamynda ähli gidrawlik ýagyny üýtgediň.

6. Çyzyk süzgüç elementi ýapyk.

Süzgüç elementini ýuwuň ýa-da çalşyň.

7. Täsiriň derejesi aşa ýokarlanýar.(Klapan sazlaýjysynyň döwülmegi ýa-da arka kellesinden azot gazynyň syzmagy.)

Zeper ýeten bölegi sazlaň ýa-da çalşyň we yzky kelledäki azot gaz basyşyny barlaň.

8. Täsiriň derejesi aşa azalýar.(Arka gaz basyşy artykmaç.)

Azot gaz basyşyny arka tarapda sazlaň.

9. Syýahatda esasy maşyn meander ýa-da gowşak.(Esasy maşyn nasosy, esasy kömek basyşynyň kemçilikli nädogry toplumy.)

Esasy maşyn hyzmat dükany bilen habarlaşyň.

 

GYSGAÇA GÖRNÜŞ

   Alamat Sebäp Gerekli hereket
    Çykyş ýok Yzky kelläniň aşa azot gaz basyşy
Vanany ýapyň
Gidrawlik ýagyň bolmazlygy
Kömek klapanyndan nädogry basyş sazlamasy
Nädogry gidrawlik şlang birikmesi
Arka kelle infeksiýasynda gidrawlik ýag
Azot gaz basyşyny arka kelläniň açyk duralgasynda täzeden sazlaň
Gidrawlik ýagy dolduryň
Sazlaýyş basyşyny täzeden sazlaň
Berkidiň ýa-da çalyşyň
Yzky kelläni ýa-da möhürleýji möhürleri çalyşyň
    Pes täsir güýji Çyzygyň syzmagy ýa-da petiklenmegi
Gaplanan tankyň yzyna gaýdýan süzgüji
Gidrawlik ýagyň bolmazlygy
Gidrawlik ýagyň hapalanmagy ýa-da ýylylygyň ýaramazlaşmagy
Esasy nasos öndürijiligi azot gazynyň aşaky kellesinde
Klapan sazlaýjysyny nädogry sazlamak arkaly pes akym tizligi
Setirleri barlaň Süzgüçi ýuwuň ýa-da çalşyň
Gidrawlik ýagy dolduryň
Gidrawlik ýagy çalyşyň
Ygtyýarly hyzmat dükany bilen habarlaşyň
Azot gazyny dolduryň
Klapan sazlaýjysyny täzeden sazlaň
Ekskawator işi bilen guraly basyň
   Düzgünsiz täsir Akkumulýatorda azot gaz basyşy
Erbet porşon ýa-da klapan süýşýän ýer
Piston boş zarba kamerasyna aşak / ýokary süýşýär.
Azot gazyny dolduryň we akkumulýatory barlaň.
Gerek bolsa diafragmany çalyşyň
Ygtyýarly ýerli distribýutor bilen habarlaşyň
Ekskawator işi bilen guraly basyň
   Toolaramaz gural hereketi Guralyň diametri nädogry
Gurallar we gurallar üçin gurallar, gurallaryň eşikleri bilen gysylýar
Içki gyrymsy agaç we gural
Deformirlenen gural we porşeniň täsir meýdany
Gurallary hakyky bölekler bilen çalyşyň
Guralyň gödek ýüzüni tekizläň
Içki gyrymsylygyň gödek ýüzüni tekizläň.
Gerek bolsa içki gyrymsylygy çalyşyň
Gurallary täze bilen çalyşyň
Birden azaltmak güýji we basyş liniýasynyň titremesi Akkumulýatordan gaz syzmagy
Diafragma zeper
Gerek bolsa diafragmany çalyşyň
Öň gapagyndan ýag syzmagy Silindrli möhür Möhürleri täze bilen çalyşyň
Yzky kelleden gaz syzmagy O-halka we / ýa-da gaz möhüriniň zaýalanmagy Baglanyşykly möhürleri täze bilen çalyşyň

Soragyňyz bar bolsa, whatapp: +8613255531097 bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris


Iş wagty: Awgust-18-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň