Näme üçin gidrawlik döwüji porşen çekilýär?

1. Gidrawlik ýagy arassa däl

Hapalar ýagda garylsa, bu hapalar porşen bilen silindriň arasyndaky boşluga salnanda dartgynlyga sebäp bolup biler.Bu görnüşiň aşakdaky aýratynlyklary bar: köplenç 0,1 mm çuňlukda çukur belgileri bar, sany az we uzynlygy porşanyň urmagyna deňdir.

porşen1

2. Porşon bilen silindriň arasyndaky boşluk gaty az

Bu ýagdaý köplenç täze porşen çalşylanda ýüze çykýar.Arassalamak gaty az bolsa, gidrawliki çekiç işleýär we ýagyň temperaturasynyň ýokarlanmagy bilen arassalama üýtgeýär.Bu wagt porşen we silindr bloky dartgynlylygy aňsatlaşdyrýar.Bu häsiýetlendirilýär: çekiş belgisiniň çuňlugy çuň, meýdany uly we uzynlygy porşanyň urmagyna deňdir.

3. Porşonyň we silindriň gaty gatylygy

Porşon hereket wagtynda daşarky güýç bilen täsir edýär we porşeniň we silindriň üstki gatylygy sebäpli dartgynlylygy aňsatlaşdyrýar.Onuň aýratynlyklary: çuňlugy we uly meýdany.

porşen2

4. Buraw kesilen gollanma ýeň şowsuzlygy

Gollanma ýeňiniň pes ýaglanmagy ýa-da gollanma ýeňiniň pes eşik garşylygy gollanma ýeňiniň könelmegini çaltlaşdyrar we buraw çeňňegi bilen gollanma ýeňiniň arasyndaky boşluk käwagt 10 mm-den ýokarydyr.Bu porşeniň dartylmagyna getirer.

HMB Gidrawlik Hammer Piston Çäreleri ulanyň
1.Silindr zaýalanan bolsa, ikinji derejeli zeper ýetmezligi üçin porşini gaty seresaplyk bilen guruň.
2. Içki gyrymsy boşluk gaty uly bolsa porşini gurmaň.
3. Uzak wagtlap gidrawliki çekiç ulanmasaňyz, döwüjini poslama we posdan saklaň.
4. Pes ýagly möhür enjamlaryny ulanmaň.
5.Gidrawlik ýagyny arassa saklaň.

piston3
If gidrawlik döwüji hakda soraglaryňyz bar bolsa, maňa ýüz tutup bilersiňiz

Whatapp: +8613255531097


Iş wagty: Awgust-02-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň