Habarlar

 • HMB CTT Expo 2023 sergisine gatnaşdy
  Iş wagty: Iýun-02-2023

  tablisanyň mazmuny 1. Orange Peel Grab näme?2. Mämişi gabygy näçe tutýar?3. Pyrtykal gabygyny nädip dogry ulanmaly?4. Mämişi gabyk tutmak haýsy işleri edip biler?5. Pyrtykal gabygyny tutmagyň artykmaçlyklary näme?6. Näme üçin HMB saýlamaly?1. Pyrtykal gabygy näme?...Koprak oka»

 • Köpçülikleýin materiallary dolandyrmak üçin iň gowy saýlama-mämişi gabygy
  Iş wagty: Maý-29-2023

  tablisanyň mazmuny 1. Orange Peel Grab näme?2. Mämişi gabygy näçe tutýar?3. Pyrtykal gabygyny nädip dogry ulanmaly?4. Mämişi gabyk tutmak haýsy işleri edip biler?5. Pyrtykal gabygyny tutmagyň artykmaçlyklary näme?6. Näme üçin HMB saýlamaly?1. Pyrtykal gabygy näme?...Koprak oka»

 • Tilt Quick Hitch Coupler - Agyr enjamlary birikdirmek üçin ygtybarly çözgüt
  Iş wagty: Maý-16-2023

  Tilt çalt urmak soňky iki ýylda gyzgyn satylýan önüm boldy. Çalt çeňňekler operatora gazuw çelekleri we gidrawliki döwüjiler ýaly dürli goşundylaryň arasynda çalt geçmäge mümkinçilik berýär.Wagt tygşytlamakdan başga-da, egrilen çalt birikdiriji dizaýn ...Koprak oka»

 • Gidrawlik we mehaniki ekskawator grappleriniň arasynda nähili tapawutlar bar?
  Iş wagty: Maý-09-2023

  Ekskawator grapplary ýykmakda, gurluşykda we magdançylyk taslamalarynda köplenç ulanylýan goşundylardyr. Bu material işlemegi ýeňilleşdirýär we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.Taslamaňyz üçin dogry meseläni saýlamak kyn bolup biler, esasanam tanyş däl bolsaňyz ...Koprak oka»

 • Gidrawlik döwüjiniň çekiç iş prinsipi
  Iş wagty: 17-2023-nji aprel

  Gidrawlik döwüji çekiç, ekskawatorlara, arkaýynlara, skidkalara, kiçi ekskawatorlara we stasionar zawodlara oturdylan gurluşyk tehnikasynyň bir görnüşidir.Gidrawlik güýji bilen daşlary kiçi ululyklara bölýär ýa-da dolandyrylýan piroga beton desgalary ýykýar ...Koprak oka»

 • Ekskawator çelegi üçin iň soňky gollanma
  Iş wagty: Apr-01-2023

  Gazmak gaty kyn we köp wagt talap edýän iş, esasanam dogry gurallaryňyz ýok bolsa.Ekskawator çelegi enjamlaryňyzyň iň möhüm böleklerinden biridir.Theöne bazardaky köp dürli çelek bilen, haýsysynyň taslamaňyz üçin iň gowudygyny nädip bilýärsiňiz? Bu blogda biz ...Koprak oka»

 • Porşanyň zeperlenmeginiň sebäbi
  Iş wagty: Mart-23-2023

  Gidrawlik döwüji barada, hemmämiziň bilşimiz ýaly, täsir pistony iň esasy komponentleriň sanawynda aýrylmazdyr.Porşonyň şowsuzlygy barada aýdylanda bolsa, köplenç iň köp bolýar we köplenç çynlakaý näsazlyklara sebäp bolýar we şowsuzlyklaryň görnüşleri tükeniksiz ýüze çykýar. Şonuň üçin HMB s jemledi ...Koprak oka»

 • Ekskawator grapple näme?
  Iş wagty: 14-nji mart -2023

  Ekskawator grappasy ekskawator goşundysynyň bir görnüşidir.Dürli ssenariýalar bilen iş salyşmak üçin ekskawator grapplary operatorlara galyndylary, daşlary, agaçlary we zibilleri we ş.m. aňsatlyk bilen herekete getirmek üçin döredildi.Koprak oka»

 • Çalt egilmek näme?
  Iş wagty: Mart-06-2023

  “Jiwei” kompaniýasynyň saýlamak üçin üç sany çalt birikdirijisi bar: 1) Gidrawlik çalt gysgyç birikdirijisi 2) Mehaniki çalt gysgyç birikdirijisi 3) Çalt gysgyç birikdirijisi HMB egirme çalt birikdiriji dürli görnüşli goşundylary alyp biler. , ýöne şeýle hem işleýär ...Koprak oka»

 • Yantai Jiwei Riýaddaky sergä gatnaşdy
  Iş wagty: 28-2023-nji fewral

  “Yantai Jiwei” gurluşyk enjamlary enjamlary kärhanasy, täze we köne müşderilere rugsat bermek maksady bilen 2023-nji ýylyň 18-nji fewralyndan 21-nji fewraly aralygynda Riýadyň Öň Sergi we Maslahat Merkezinde (RFECC) geçirilen “BIG5 sergisine” işjeň gatnaşdy.Koprak oka»

 • gidrawlik barmak ýa-da mehaniki barmak näme
  Iş wagty: Fewral-18-2023

  Gysgyç ekskawator operatoryna hödürleýän köpugurlylygy we ulanylyşy aňsatlygy bahasyna ýetip bolmajak, öndürijiligi ýokarlandyrýar we howpsuzlygy ýokarlandyrýar. Gidrawlik barmagy gurmak aňsat we burçy zerurlyklara görä sazlap bolýar.Ekskawator materialy tamamlandan soň ...Koprak oka»

 • HMB bir nokatly hyzmat hünärmeni
  Iş wagty: Fewral-14-2023

  2009-njy ýylda döredilen we 2 0 1 1-de hasaba alnan “HMB” markasy bolan “Yantail Jiwei Constructon Machinery Co. pro ...Koprak oka»

123456Indiki>>> Sahypa 1/8

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň