Korporatiw medeniýet

Topar

Zehin ideýasy

Adamlara gönükdirilen adamlar bu ýerde öz zehinlerinden has gowy peýdalanyp bilerler

Hil ideýasy

Standart Birinjiden, müşderini hemişelik kanagatlandyrmak

Ösüş ideýasy

Innowasiýa synergiýasy , Durnukly ösüş

Hünär bilen zehinleri terbiýelemek, daşky gurşaw bilen zehinleri ýygnamak, zehinleri mehanizmler bilen höweslendirmek we zehinleri syýasat bilen üpjün etmek;

Dogry adamlary dogry wezipelere ýerleşdirmek, dogry adamlary dogry işleri etmek;meseläni jogapkär bolan ilkinji adam hökmünde kabul etmek, meseläni çözmek üçin ähli tagallalary etmek we meseläniň netijeleri barada öz wagtynda jogap bermek;

Senagat ülňülerine berk boýun bolmak, önümçilik prosesine we iş aýratynlyklaryna berk gözegçilik etmek;

Müşderiler ilki bilen müşderiniň göwnünden turmak maksady bilen, kompaniýanyň marka täsirini giňeltmek;hereketlendiriji güýç hil boýunça ýaşap, hyzmatda ýeňiş gazanmak üçin täzelikleri kabul etmek;

guramaçylyk-gurluş

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň