bürgüt gyrkymlarynyň artykmaçlygy näme?

Bürgüt gyrkymy ekskawator ýykmak we ýykmak enjamlaryna degişlidir we adatça ekskawatoryň öň tarapynda oturdylýar.

ekskawator1

 

ekskawator2

Programma pudagybürgütgyrkymlar:

Steel Polat gaýtadan işleýän kärhanalar

◆ Awto sökýän zawod

Steel Polat gurluş ussahanasyny aýyrmak

Ip Gämi gaýtadan işleýän howly

 ekskawator3

Talaplar:

Himiýa zawody sökmek, sement zawody sökmek, demir we polat zawody sökmek, awtoulag gaýtadan işleýän kompaniýalar, gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri gaýtadan işleýän kompaniýalar, daşky gurşawy sökmek, polat gaýtadan işlemek stansiýalary;

artykmaçlyklary näme?bürgüt gyrkym?

Material

Şwesiýadan getirilýän Hardox500 polat plastinka ulanylýar, aşaga çydamly, poslama garşy, pes temperatura çydamly we ýokary temperatura çydamly;pyçak ýokary temperatura we deformasiýa garşy çydamly garyndy polatdan ýasalýar.

Powerokary güýçli ýokary basyşly nebit silindri

Bürgüt gyrkymlarynyň ýokary basyşly ýag silindri togalanmak prosesini kabul edýär, gönüden-göni we takyklygy, turbanyňkydan ep-esli gowulaşýar we üstki gatylygy hyzmat ediş möhletini gowulaşdyrýan turbanyňkydan has ýokarydyr.

 ekskawator4

Klapan

Çaltlygy ýokarlandyrýan klapan bürgütleriň gyrkym tizligi bilen baglanyşykly.Onuň kömegi bilen gaýçy goralyp bilner, açylmak we ýapylmak wagty gysgaldylyp, gyrkma tizligi çaltlaşdyrylýar we gyrkyjy güýç artýar we giriş güýji azyndan 30% ýokarlanýar, bu bolsa gurluşygyň netijeliligini ýokarlandyrýar. işçiler.

Rotary motor

Guýrugyň aýlanýan diski, gaty köp zähmet çekmezden polat we beýleki materiallary kesip, 360 dereje aýlanyp bilner.Aýlanýan diskde motory gorap bilýän we aýlanyşygy durnukly rol oýnap bilýän azaltma gutusy bar.

Bürgüt gyrkymy gerek bolsa, whatapp: +8613255531097 bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

.


Iş wagty: 16-2022-nji oktýabr

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň